Úradný preklad

Úradný preklad Vám vypracujem v čo najkratšom termíne a po vzájomnej dohode. Ušetríte takto aj rôzne sprostredkovateľské poplatky, ktoré si účtujú prekladateľské agentúry.

NajČastejšie úradné preklady
  • Rodný list
  • Sobášny list
  • Úmrtný list
  • Technický preukaz
  • Vysvedčenie
  • Diplom
  • Vyhlásenie o stave
  • Potvrdenie o trvalom pobyte
  • Výpis z registra trestov

 Ako prebieha úradný preklad?

Kontakt úradného prekladateľa

Kontaktujte ma a dohodneme si termín, kedy preklad bude možné urobiť. Potrebujete originál listiny alebo (vo väčšine prípadov) jeho notársky overenú kópiu.

Preklad úradným prekladateľom

Vašu listinu preložím a zviažem s originálom alebo kópiou. Ak by ste si priali celý proces urýchliť, môžete mi zaslať elektronickú verziu e-mailom (napríklad scan alebo fotografiu dokumentu) – tak na ňom môžem začať pracovať skôr.

Kompletizácia a odovzdanie prekladu

Zviazaný preklad Vám odovzdám buď osobne, alebo ho zašlem doporučeným listom. K prekladu je priložené vyúčtovanie, ktoré zaplatíte prevodom.

Elektronický úradný preklad

Pri komunikácii so slovenskými úradmi môžete dnes využívať elektronickú komunikáciu. Platí to aj na
elektronické doručovanie úradných prekladov. Ak o takýto preklad máte záujem, dajte mi vedieť.
Tento preklad môžete dostať mailom, pričom spĺňa všetky kritériá rovnako ako preklad, ktorý je
vytlačený zviazaný a opečiatkovaný. Mám k dispozícii všetku certifikáciu a technológiu, ktorá ma
oprávňuje takéto preklady vykonávať.

Cenník služieb

Úradný preklad

20€/normostrana 

  • Cena úradného prekladu je 20 EUR za každú začatú normostranu (1 800 znakov s medzerami, alebo za každú stranu originálu).

Tlmočenie a neúradný odborný preklad

Máte otázky o neúradnom odbornom preklade, tlmočení alebo o cene? Napíšte mi a Vaše otázky s Vami rád odkonzultujem.


Kontakt

Váš preklad vypracuje úradný prekladateľ a tlmočník Mgr. Ivo Poláček, PhD., zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore anglický jazyk pod číslom 971297

Adresa

Puškinova 2, 81104 Bratislava

E-mail
Telefón